belka_L


ul.Strzegomska 42 j /14, 53-611 Wrocław, Polska
email: info@geoplan.com.pl, NIP 8981801719
tel/fax.(+48)71/3590509, kom.0501475117, kom.0501729555

belka_P
 
 
 

GEOPLAN MPZP®
(cennik)
organicacja prac projektowych w planowaniu przestrzennym
zintegrowany zapis rysunku planu i tekstu uchwały
zarządzanie planami miejscowymi, automatyczne wypisy i wyrysy

platforma graficzna:
MicroStation®/Power Draft® /Power Map® /Redline®

GEOPLAN MPZP® jest aplikacją dedykowaną dla planistów przestrzennych oraz jednostek
samorządowych. Służy do tworzenia załączników graficznych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z tekstem uchwały. Specjalna wersja
pozwala na szybkie zarządzanie planami, tworzenie wyrysów i wypisów w prosty sposób.
Wprowadzenie technologii cyfrowej z zastosowaniem GEOPLAN MPZP, ujednolica strukturę
zapisu graficznej części planów. Dzięki temu ułatwione jest kreślenie rysunków,
wprowadzanie korekt po upływie długiego okresu czasu, współpraca zespołów projektowych i
przekazywanie danych innym projektantom branżowym oraz do powiatu.
Integracja zapisu tekstu na poziomie współpracy z edytorem tekstu MS Word, pozwala na
szybkie i efektywne wprowadzanie korekt tekstowych podczas modyfikacji ustaleń części
graficznej.

Prezentacje On-line - krok po kroku pozwalają zapoznać się z funkcjami aplikacji.

Oferujemy prezentację funkcjonalności aplikacji w siedzibie Państwa firmy.
W celu ustalenia terminu prezentacji prosimy o przesłanie informacji na adres
info@geoplan.com.pl. W treści listu prosimy o podanie następujących danych: nazwa
firmy/instytucji, adres firmy, osoba kontaktowa, telefon, docelowa ilość osób uczestnicząca
w prezentacji oraz planowana ilość stanowisk. Prosimy również o podanie, aktualnie
wykorzystywanego oprogramowania.

Najważniejsze zalety aplikacji GEOPLAN MPZP®:
integracja rysunku i tekstu uchwały,
tworzenie planów zgodnych z obowiązującym prawem,
zarządzanie wyrysami z planów: historia wyrysów, powtarzanie wyrysów,
integrację zespołów projektowych,
gotowa technologia standaryzująca zapis planu,
powtarzalność zapisu planu niezależną od "czynnika ludzkiego",
prosta obsługa, szybkie wdrożenie pracowników,
kontrola nad strukturą warstw w tematach projektowych,
źródło danych dla systemów GIS.
zarządzanie planami, szybkie przełączanie pmiędzy opracowaniami, podłączanie w tle,
wydawanie wyrysów i wypisów bez konieczności posiadania programu biurowego office,
analizy urbanistyczne na podstawie wskaźników jednego lub wielu planów równocześnie,

Oferujemy szeroki zakres wsparcia dla klientów.
aplikacja rozwijana jest od 1999 roku, stale podążając za zwiększającymi się
oczekiwaniami projektantów oraz zmianami prawa. Zakres dostępnych w GEOPLAN MPZP
ustaleń i funkcjonalności rozwijana jest zgodnie z życzeniami użytkowników, którzy posiadają
abonament aktualizacyjny. W ciągu roku ukazują się minimum 4 wersje aplikacji.
Użytkownicy posiadający abonament otrzymują specjalne formularze do zgłaszania nowych
ustaleń planu do aplikacji.
przygotowujemy cyfrowe podkłady mapowe na podstawie map tradycyjnych,
szkolimy użytkowników w zakresie wykorzystania GEOPLAN MPZP,
oferujemy pomoc przy przenoszeniu istniejących planów do aplikacji.
więcej informacji na temat wsparcia technicznego

Funkcjonalność GEOPLAN MPZP®
Najważniejsze narzędzia do tworzenia opracowań:
Współpraca z tekstem uchwały planu na poziomie edytora tekstu.
Wbudowane style tekstu (Paragraf, ustęp, ...) zgodne ze stosowanymi w dziennikach
urzędowych.
Kontrola zgodności tekstu uchały z załącznikiem graficznym: dostęp do listy terenów
elementarnych, atuomatyczne oznacanie w tekście terenów usuniętych lub zmienionych
na rysunku.
Standaryzacja zapisu załączników graficznych do mpzp. Zarówno podczas
tworzenia ustaleń planistycznych, jak i informacji branżowych, w zakresie:
infrastruktury technicznej, ochrony kultury i środowiska oraz zasobów naturalnych.
Kreator legendy. Automatyczne tworzenie legendy na podstawie pozycji, wprowadzonych
do rysunku planu.
Globalna zmiana kolorystyki w projekcie. Automatyczna zmiana palet kolorów o różnej
konwencji graficznej.
Możliwość zmiany skali narysowanego projektu. Automatyczna dostosowanie skali
symboli do skali wydruku.
Obsługa skal: 1:500, 1:1 000, 1:2000 i 1:5000.
Narzędzie do eksportu projektu w postaci rastrowej z georeferencją.
Przydatne podczas wymiany danych z systemami informacji przestrzennej GIS.
Pozwala na wczytanie załącznika graficznego do mpzp w dowolnym narzędziu odczytującym
georeferencję, w celu np. naniesienia korekt i odesłania do projektanta.
Narzędzia do kopiowania elementów z plików referencyjnych bez przemieszczenia.
Do wykorzystania przy tworzeniu nowych ustaleń oraz do przenoszenia mpzp
narysowanych bez użycia GEOPLAN MPZP do aplikacji. Kopiowany element automatycznie
zostaje przeniesiony na aktywną warstwę, zmieniony zostaje kolor i styl linii.
Przydatny przy konstruowaniu linii rozgraniczających na bazie wektorowej EGiB oraz przy
tworzeniu linii zabudowy.
Narzędzia do zmiany aktywnego pliku, poprzez wskazanie narysowanego ustalenia.
Przydatne przy korektach załącznika graficznego mpzp. Pozwala jednym wskazaniem
myszy przejść do innego pliku. Dodatkowo zmienia aktywne ustawienia stylu linii,
koloru i warstwy na zgodne ze wskazanym obiektem, dzięki temu możliwa jest
natychmiastowa korekta ustalenia.
Automatyczną funkcję tworzenia linii rozgraniczających na podstawie granicy
opracowania.
Pozwala szybko stworzyć linie rozgraniczające wokół terenu mpzp. Eliminuje
niebezpieczeństwo przesunięcia linii rozgraniczającej, względem granicy opracowania.

Nowe narzędzia:
Narzędzia do zarządzania wypisami z uchwały planu.
Narzędzia do analizowania wskaźników urbanistycznych takich jak wysokość zabudowy,
intensywność zabudowy oraz przeznaczeń terenów w jednym lub w wielu planach.
Narzędzia do zarządzania wyrysami z rysunku planu.
Możliwe jest dodanie dowolnej ilości wyrysów, każdy wyrys może mieć inny zakres
tematyczny oraz dowolnie dodane elementy związane z formatką wyrysu.
W każdym z wyrysów można automatycznie wstawiać formatki A4 lub A3, które maskują
niepotrzebne fragmenty rysunku planu. Treść tabelki jest automatycznie uzupełniana.
Maskowanie tematów projektowych i map rastrowych.
Funkcja przydatna w wypadku gdy konieczne jest zamaskowanie wyświetlania
niechcianych fragmentów rysunku planu do obszaru określonego ogrodzeniem (fence).
Nowa maska usuwa poprzednią. Mapy rastrowe mogą być maskowane w dwóch trybach.
Dodawania masek lub usuwania starych i zakładania nowej. Funkcja przydatna w wypadku
konieczności usunięcia treści mapy rastrowej pod legendą.
Eksport projektu w wersji wektorowej i rastrowej do formatu PDF.
Funkcja pozwala na wyeksportowanie projektu do formatu obsługiwanego przez darmową
przeglądarkę Adobe Acrobat 6. Przeglądarka ta pozwala na drukowanie, powiększanie
kadrowanie iwyszukiwanie tekstu. Przydatne do przekazywania projektu mpzp
do opiniowania.
Ponowne uruchamianie ostatnio wybranego ustalenia.
Pozwala na skonfigurowanie MicroStation w celu narysowania ponownie ostatnio
używanego ustalenia. Pozwala również stwierdzić, czy dane ustalenie jest obecnie aktywne.
Automatycznie powraca do tematu projektowego (pliku), w którym należy
tworzyć dane ustalenie.
Narzędzia do zarządzania zestawieniami ustaleń.
Pozwalające na wyszukiwanie duplikatów etykiet oraz tworzenia zestawień jednostek
elementarnych oraz ich opcjonalne sortowanie i zapis do pliku tekstowego.
Narzędzie do czyszczenia struktury projektu.
Pozwala na przenoszenie linii i symboli na właściwe warstwy, usuwanie pustych
warstw oraz tworzy zestawienie błędnych warstw w całym projekcie planu.

Elastyczność.
GEOPLAN MPZP jest aplikacją o charakterze "otwartym". Użytkownik może
dostosować ją do indywidualnych potrzeb, poprzez edycję pliku XML. Możliwe jest
wpływanie na zestaw zjawisk dostępnych z poziomu aplikacji, ich opis generowany
za pomocą kreatora legendy i styl symboliki.

Interfejs.
Czytelny i przyjazny interfejs użytkownika grupujący zagadnienia z zakresu urbanistyki|
i dziedziń pokrewnych został specjalnie zaprojektowany na potrzeby projektantów.

 
 
 
 
  © 2006 Copyright GEOPLAN All Rights Reserved